Πίνακας Παγίων Εισφορών Άρθρου 61 παρ.2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4205/2013

 

Για να δείτε τον Πίνακα Παγίων Εισφορών του Άρθρου 61 παρ.2 του Νέου Κώδικα Περί Δικηγόρων όπως τροποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4205/2013, πατήστε 

 

Εδώ