Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής Από Δικηγόρο

 

          Με την υπ΄ αριθμ. 1.176/2013 απόφαση του Αρείου Πάγου, κρίθηκε ότι στις αρμοδιότητες των δικηγόρων για βεβαίωση

     του γνησίου της υπογραφής, εμπίπτουν μόνο οι περιπτώσεις των άρθρων 42 παρ. 2,  96, 340 παρ. 2β και 465 παρ. 1

     του ΚΠΔ, 36 παρ. 2 εδ. δ Ν. 4194/2013, 11 παρ. 1 Ν. 2690/1999.